SiteDealer.NL

Koning in Linkbuilding #1

Het Dashboard om al jouw links te beheren

Meer dan 1 link toevoegen >

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak ‘Blue Bloq B.V. B.V.’, gevestigd te Utrecht Bunnik en kantoorhoudende te Groeneweg 162 U 3981 CP Bunnik.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82281378.

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Blue Bloq B.V. B.V. omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Blue Bloq B.V. B.V., waaronder begrepen ‘Sitedealer.nl’.
1.2 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Blue Bloq B.V. B.V. een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Blue Bloq B.V. B.V. leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Blue Bloq B.V. B.V. heeft ontvangen.

1.3 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.

1.4 Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: iedere opdracht die Blue Bloq B.V. B.V. van afnemer ontvangt via elk denkbaar communicatiemiddel.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Blue Bloq B.V. B.V. en opdrachten die bij Blue Bloq B.V. B.V. zijn geplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met Blue Bloq B.V. B.V. of het plaatsen van een opdracht bij Blue Bloq B.V. B.V. doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Blue Bloq B.V. B.V. is overeengekomen.
2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Alle offertes van Blue Bloq B.V. B.V. zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen twee weken na

dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Blue Bloq B.V. B.V. opdrachten plaatst.
3.4 Blue Bloq B.V. B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Tevens is Blue Bloq B.V. B.V. gerechtigd om reeds aanvaarde opdrachten te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen prijs van de opdracht volledig bij afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Oplevering

4.1 Blue Bloq B.V. B.V. levert een inspanningsverplichting en daarom geen verplichting tot het behalen van een resultaat.
4.2 De wijze en termijn van oplevering wordt in de overeenkomst met afnemer bepaald. 4.3 Na oplevering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.

4.4 Blue Bloq B.V. B.V. is bevoegd de oplevering in delen op te leveren.
4.5 Opgegeven of overeengekomen opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

 

Artikel 5 Abonnement en betaling

5.1 Sitedealer biedt verschillende abonnementen aan voor linkbuilding, waaronder het Basispakket, het Standaardpakket en het Pro Pakket.

5.2 Bij het Pro Pakket is er sprake van onbeperkt linkbuilding, met een fair use policy. Dit houdt in dat Sitedealer bepaalt of het gebruik van het pakket als 'fair' wordt beschouwd. Indien dit niet het geval is, kan Sitedealer aanvullende voorwaarden of beperkingen opleggen of het abonnement beëindigen.

5.3 Het aantal links dat wordt geleverd bij elk abonnement is als volgt:

* Basispakket: 15 links per maand

* Standaardpakket: 30 links per maand

* Pro Pakket: onbeperkt links*

* Met inachtneming van de fair use policy.

5.4 De geldigheid van de links is gekoppeld aan de looptijd van het abonnement. Bijvoorbeeld, bij een abonnement van drie maanden worden de links gedurende drie maanden geplaatst. Na beëindiging van het abonnement zijn de links nog één maand geldig.

5.5 Elk abonnement kan maandelijks worden opgezegd. Wanneer een abonnement wordt opgezegd, stopt de linkbuilding één maand na de opzegdatum. De links die via het abonnement zijn geplaatst, worden automatisch verwijderd van de websites waarop ze zijn aangemeld.

5.6 Het is niet toegestaan om links naar websites met inhoud over drugs, gokken of seksuele inhoud te plaatsen, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de beheerder van de betreffende website. De categorieën zoals aangegeven op de verschillende websites zijn leidend voor het plaatsen van nieuwe of bestaande links.

5.7 Sitedealer behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen en/of de voorwaarden van de abonnementen te wijzigen. Klanten worden hiervan minimaal één maand van tevoren op de hoogte gesteld. Als klanten niet akkoord gaan met de wijzigingen, kunnen ze hun abonnement opzeggen voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Artikel 6 – Website en inhoud

6.1 Blue Bloq B.V. B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van afnemer.
6.2 Blue Bloq B.V. B.V. heeft het recht de website op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

– in strijd is met geldende wet- of regelgeving;
– een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
– discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; – illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
– gehackt is of wordt.
6.3 Blue Bloq B.V. B.V. is nimmer aansprakelijk voor de schade die optreedt doordat de website van afnemer onrechtmatige inhoud bevatte.

 

Artikel 7 – Malware en/of virussen

7.1 Afnemer plaatst geen malware en/of virussen op zijn website welke (mogelijk) schade kunnen toebrengen.
7.2 Indien afnemer malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.

7.3 Indien het herhaaldelijk voorkomt dat afnemer met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Blue Bloq B.V. B.V. het recht de website buiten werking te (laten) stellen.

 

Artikel 8 – Tarieven

8.1 Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Blue Bloq B.V. B.V. waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

8.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan afnemer doorberekend.

8.3 Blue Bloq B.V. B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Blue Bloq B.V. B.V. zal uiterlijk één kalendermaand voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.

8.4 Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen nadat door Blue Bloq B.V. B.V. aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

8.5 Indien de tariefwijziging het gevolg is van een verandering in de kosten van Blue Bloq B.V. B.V., waaronder begrepen maar niet beperkt tot, loonkosten, kosten van materialen of andere kosten, is Blue Bloq B.V. B.V. gerechtigd de tarieven aan te passen zonder dat dit als een tekortkoming van Blue Bloq B.V. B.V. kan worden beschouwd.

8.6 Indien de tariefwijziging het gevolg is van een verandering in de inflatie, zal de tariefwijziging niet meer bedragen dan het percentage van de inflatie zoals gemeten door het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dat geval zal Blue Bloq B.V. B.V. het percentage van de inflatie en de nieuwe tarieven aan afnemer mededelen.

8.7 Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de tariefwijziging als gevolg van inflatie zoals bedoeld in artikel 8.6, heeft de afnemer het recht om binnen 14 dagen na mededeling van de tariefwijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Indien opzegging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

 

Artikel 9 – Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst

9.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen afnemer en Blue Bloq B.V. B.V.

9.2 Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.

9.3 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn welke contractueel is overeengekomen.

9.4 De afhandeling van reeds in behandeling genomen opdrachten, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

 

Artikel 10 - Betalingsverplichtingen

10.1 Afnemer is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan Blue Bloq B.V. te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting.

10.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.

10.3 Indien betaling na 30 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 30,- (exclusief BTW) en een maximum van € 150,- (exclusief BTW). Indien afnemer een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

10.4 Indien afnemer in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Blue Bloq B.V. gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Blue Bloq B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

10.5 In geval van de genoemde omstandigheden in artikel 9 zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.

10.6 Blue Bloq B.V. is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer onder zich heeft.

10.7 Blue Bloq B.V. is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van afnemer van 100% van de maandelijkse kosten. Bij het bestellen van een abonnement is de gebruiker gemachtigd om maandelijks op te zeggen. Het abonnement wordt dan aan het einde van de maand gedeactiveerd.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Blue Bloq B.V. B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van afnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Afnemer is gehouden Blue Bloq B.V. B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

 

11.2 Blue Bloq B.V. B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Blue Bloq B.V. B.V. niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Blue Bloq B.V. B.V. werkzaamheden ten behoeve van Blue Bloq B.V. B.V. verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Blue Bloq B.V. B.V.

 

11.3 Eventuele aansprakelijkheid van Blue Bloq B.V. B.V. is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een looptijd van een maand de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste opdracht.

 

11.4 In geval van overmacht is Blue Bloq B.V. B.V. niet aansprakelijk en is Blue Bloq B.V. B.V. gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Blue Bloq B.V. B.V., elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Blue Bloq B.V. B.V. of dat van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12 – Aanvullende bepaling omtrent beëindiging

12 Naast de overige aan Blue Bloq B.V. op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is Blue Bloq B.V. B.V. gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren indien:
a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de
nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;
c) Blue Bloq B.V. na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor
de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

 

👋 Contactgegevens

Blue Bloq B.V.
#sitedealers.nl

Groeneweg 162 U
3981CP Bunnik
Nederland

KVK: 82281378
BTW: NL.862409263.B01

👂 Over ons

Heb je hulp nodig met je bestelling, of heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via de chat, telefoon,

support@sitedealer.nl
+31 30 260 0600

Navigatie

Copyright 2023 SiteDealer.NL All rights reserved.
Adverteren of een Startpagina Script Kopen? - SiteDealer.NL Onderdeel van Internetinbeeld.nl # Blue Bloq B.V. | Algemene voorwaarden